актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Проект „Образователна и медицинска интеграция на уязвими малцинствени групи със специален фокус върху ромите – Компонент 3: Здравеопазване”

CEEN Economic Project and Policy Consulting GmbH
Centre for Social Practices (CSP) and
European Consultants Organisation (ECO)

http://www.roma.ceen-consulting.com/

Проект Образователна и медицинска интеграция на уязвими малцинствени групи със специален фокус върху ромите – Компонент 3: Здравеопазване”, стартира на 1 юни 2006 г. и ще продължи до 31 януари 2008 г. (20 месеца).
Проектът цели да подобри достъпа на ромите до системата на здравеопазване, както и способностите на системата да решава здравните проблеми на ромските общности. По този начин дейностите по проекта са част от изпълнението на по-големите цели на ромското включване в България, както и на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.

Основните дейности по проекта включват:

  • Изработване и прилагане на подходи за подобряване достъпа до здравеопазване.
  • Изработване на нови учебни програми, които да подпомагат медицинските кадри при работа в мултикултурна и ромска среда.
  • Подобряване на системата на превенция на болести и зарази в ромските общности.
  • Насърчаване на здравното образование сред уязвими малцинствени групи и в частност в ромските общности.

Проектът цели постигането на следните резултати:

  • Разработена учебна програма за медицинските специалности в 5 университета, както и в 14 медицински колежа. Програмата ще бъде използвана за обучаване на студентите за по-успешна работа с ромската общност.
  • Проведено обучение, на основата на новата програма, на 30 университетски преподаватели и 28 преподаватели в медицински колежи.
  • Разработена учебна програма за образование на „здравни медиатори”, които работят като посредници между системата на здравеопазване и ромската общност.
  • Обучаване, в медицинските колежи, на до 50 здравни медиатора.
  • Реализирана програма за предоставяне на профилактични здравни услуги в петте пилотни района на проекта, с цел да се подобри достъпа на ромското население до профилактични прегледи.
  • Реализирана програма за насърчаване на здравното образование в петте района, с цел повишаване осведомеността на ромските общности по отношение на най-сериозните проблеми, свързани със здравеопазването им.

Регионите, в които работи проектът:
София –град
Кюстендил
Пазарджик
Ямбол
Враца

  
    назад