актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Техните гласове
Малцинствата в България, политиката на държавата и медийният пейзаж
Евгений Дайнов, февруари 2005 година
Въведение Стартовата хипотеза на проект “Гласовете на отхвърлените: повече възможности за малцинствените групи посредством медиите”, написан от Център за социални практики – София (ЦСП) през втората половина на 1990-те години и стартирал през 2002 година, съдържаше определени схващания за: а/ силните и слабите страни на българското общество от гледна точка на неговия потенциал за развитие; б/ съставните части на българското общество; в/ инструментите за ускоряване на развитието на обществото в посоката, определена от националното съгласие като “превръщането в съвременна европейска страна”; г/ и идеи за вероятното бъдещо състояние на съвременните общества като цяло. Тези схващания, допълнени от конкретиката на работата в последващите години, задават контекста и основанията на проекта, на настоящия анализ, както и на произтичащите от него препоръки към основните действащи лица.

пълен текст/402 kb/

 

  
    назад