актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Информационни кампании
По проект Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник (омбудсман) в трите области в Югоизточен район за планиране на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество - 2002" в периода 14-18 март 2005 г. беше проведена информационна кампания за формиране на нагласи и изработване на подходи за подкрепа на институцията на омбудсмана. Кампанията се реализира чрез поредица от срещи в общините Тунджа, Ямбол, Сливен, Елхово и Котел. Присъстващите заинтересовани страни - представители на гражданското общество, на местната администрация и на медиите - бяха запознати с ролята, функционирането и правата на Омбудсмана по отношение на прозрачността при работата на администрацията, достъпа до информация и ограничаването на корупционните практики. В хода на обсъжданията бяха набелязвани конкретни, за всяка община, инструменти за подкрепа на институцията и засилване на гражданското участие в процеса на функционирането й. Като особено полезен в тази насока, беше окачествен споделения опит на Антоанета Цонева - първият столичен омбудсман (2001-2004). Тя разясни както общата рамка на работата си като обществен посредник, така и конкретните предизвикателства, с които се е сблъсквала. В тази фаза на проекта екипът на ЦСП констатира нарастваща готовност за ефективното изграждане на институцията на местно ниво, която готовност аргументирана с получената по време на осведомителните кампании информация, има потенциал да се превърне в действащи по места обществени посредници.
  
    назад