актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Семинар: "Как да разбираме по-добре и да прилагаме по-успешно в публичния сектор на Република България инструментите за хоризонтална интеграция в ЕС?"
Южен централен район за планиране
Участници: представителни на целевите групи по проекта от областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Хасково, Смолян и Стара Загора
Семинарът беше проведен на 11 и 12 март 2005 г. в Пампорово по проект: Познаването на моделите на ЕС за хоризонтално интегриране, бенчмаркинг и стандарти за управление на качеството в публичната администрация - възможност за укрепване на административния капацитет в България при подготовката й за присъединяване към ЕС. След представяне на целите на проекта пред участниците в семинара, Митка Захарлиева - държавен експерт от министерство на правосъдието - изнесе лекция разясняваща критериите на ЕС относно разширяването, изграждането на административен капацитет и хармонизацията с правото на ЕС. Професор Дайнов обобщи световните тенденции, европейските практики и националния опит за въвеждането на хоризонталното управление в публичния сектор. Последвалата дискусия беше концентрирана върху създаването на партньорства на местно ниво, подпомагащи изграждането на административен капацитет. През вторият ден на семинара, Милена Минкова - д.ю.н. СУ "Св.Климент Охридски" - направи презентация на основните принципи на Европейското административно пространство и СИГМА базите за подкрапа на реформата. Стефан Бадев от община Смолян представи местен опит в разработването и внедряването на система за управление на качеството. Процесите в обмена на информация и взаимодействие в публичния сектор бяха анализирани и представени от Александър Бабинов, зам. изпълнителен директор на Агенцията за малки и средни предприятия.
  
    назад