актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Проект “Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието”
програма ФАР “Гражданско общество – 2001” на Европейската комисия

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С УЯЗВИМОСТТА И ИЗОЛИРАНОСТТА ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПЕТ ОБЩИНИ ОТ ЛУДОГОРИЕТО

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ФАР-"РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО" И
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ - СОФИЯ
(кратко представяне)


Целта на проекта спечелен от ЦСП-София е с инструментите на гражданското действие да се започне преодоляването на двойната изолираност на пет общини в Лудогорието: изолираността и изоставащото развитие на самите общини от една страна и, от друга, наличието на тяхна територия на компактни малцинствени общности, които не са адекватно включени в обществения живот. Общините са подбрани по тези признаци от програма ФАР.
Идеологията на проекта е, че самата изолираност и потиснатост на тези райони е една от причините за тяхното изоставащо развитие; и че преодоляването на изолираността, свързването на общностите, гражданите, местните власти помежду им е процес, който мобилизира вече съществуващ (но зле използван) ресурс за развитие.
За постигането на така заявената от ЕС цел на проекта ЦСП работи по три основни направления:

 • Предаване на местните хора (институции, общности) на такива знания, умения, подходи и практики, които да им помогнат да се справят с проблемите на изолираност, да ги включи адекватно в процеса на вземане на решения, формулиране на проблеми, местно развитие.
 • Привличане на конкретен опит (в областта на участие при вземането на решения и на местно развитие) от сравними български общини и релевантни институции.
 • Изграждането на Форум за развитие с цел интегрирането на всички групи във вземането на решения, в планирането и инициирането на стратегии за развитие и преодоляване изолираността на петте общини.

  Стратегия и методология на действие по проекта

 • Приемаме, че за постигане на целите на проекта в неговата дейност трябва да са равноправно включени представители на местната власт, на местните общности, на местните медии, водещи общественици и предприемачи. Това не само привлича към работата всички, които участват в проблематиката, но и създава трайно доверие и навици за диалог и съвместно действие.
 • Имаме намерението пренасянето на най-добри практики от други общини в страната да бъде съставна част от обучителната писта на проекта, както и от структурирането на Форума за развитие. Хората, които ще споделят опит, ще бъдат и основните лектори по съответните теми на обучение.
 • Самото обучение ще протича както е обичайно при нас: на основата на проверени подходи и практики, пригодени за нуждите на конкретния проект. Става дума за интерактивни и практически форми на обучение, поставяне на практически задачи за изпълнение като съставна част от обучителния цикъл и т.н.
  Цялата работа по проекта ще бъде отразявана в медиите. Целта е да се формира обществено настроение на подкрепа и желание за участие в последвали подобни инициативи, както и в работата на Форума за развитие.

  Предаване на най-добри практики

 • Предаването на най-добри практики ще се осъществи чрез привличане на представител на общини за споделяне на опита и добрите практики (напр. Антоанета Цонева - Столичен омбудсман, Валентин Манев - бивш кмет на община Кирково, Яшар Шабан - НПО-Център, Кърджали, Нери Терзиева, Илия Дамянов - бивш кмет на гр. Сапарева баня и Секретар на Президента на Републиката по вътрешната политика), Елеонора Николова - кмет на гр. Русе и др.).
 • Привлечените представители от общини с аналогични на целевите общини на проекта (напр. с преобладаващо турско или мюсюлманско население, с аналогична структура на заетост).

  Интерактивно обучение
  Интерактивният метод на обучение е метод за трансфер на умения и постигане на резултати. Процесът е в реално време и с реални задачи за постигане на реални резултати в общността (присъствие в медиите, произвеждане на "карта на проблемите и ресурсите на общините, провеждане на смесена работна група).
  В процеса на обучение ще се изработи дизайна и структурата на Форума за Развитие.
  Обучението ще бъде проведено в рамките на шест интерактивни модула:

  1. Ценности и стратегии на гражданското общество. Партньорство и работа в мрежа
  Запознаване с проблематиката - оглед на нейното развитие в България и актуалност за конкретните проблеми на целевите групи.
  Диалог и сътрудничество, хоризонтални взаимодействия, иницииране и провеждане на срещи със заинтересованите страни, формиране и работа в смесени групи.
  Основен лектор: Антоанета Цонева, Омбудсман на София

  2. Информация, комуникация и съответните техники и технологии
  Запознаване и усвояване на различните съществуващи комуникационни канали, стратегии и практики.
  Основни лектори: Валентин Манев (бивш кмет на Кирково), Илия Дамянов (бивш кмет на Сапарева баня, Секретар на Президента на Р. България по вътрешна политка)

  3. Теория и практика на социалните услуги
  Представяне на темата и текущите проблеми, националната законова рамка, международния опит и Директиви на ЕС.

  4. Управление на НПО
  Стратегически анализ, планиране; целеполагане и целеудължане; лидерство, управление, екипност; кризи, конфликти и справяне с тях; постигане и подръжка на партньорство. Изграждане на Неправителствените организации, като участници в процеса на развитие.
  Основни лектори: Яшар Шабан и Димитър Игнатов (НПО- Център, Кърджали)

  5. Маркетинг
  Формирането и представянето на проблематики и дневни редове, намиране на подкрепа.
  Основен лектор: Нери Терзиева

  6. Многокултурност, плурализъм, общност
  Що е мнозинство? Що е малцинство?Що е общност/ нация/ общество? Как се съотнасят и общуват помежду си - минало, настояще, световен опит, решени и нерешени проблеми?

  Форум за развитие
  Център за социални практики заедно с участниците в проекта ще работят за изграждането на Форума, в които ще участват всички целеви групи.
  Целта е, на основата на съвместната работа в процеса на обучение, да се създаде институционализирана среда, в която работата да продължи по посока на местно развитие.

 •   
      назад