актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Проект “Формализиране на сивата икономика: законодателни и административни промени”
Център за международно частно предприемачество (CIPE) – САЩ


Предистория:
Неформалната или "сива" икономика в България съставлява до 40 на сто от официалния брутен вътрешен продукт. Това е знак, че взаимосвързаните елементи на демокрацията и отворения пазар - реални права на собственост, свободни и честни избори, справедливи данъчни и юридически кодекси и свободно участие в и излизане от пазара - не функционират хармонично.
Проектът на ЦСП е насочен към оценка на "сивата икономика" в България и изработването на конкретни законодателни и други (според нуждите и възможностите) препоръки, на основата на анализ и на интерактивен диалог с всички страни по проблема, вкл. субектите от реалната икономика и техните представители.
Целта на проекта е всички заинтересовани страни (стопански субекти, законодатели, администратори, експерти, НПО и медии) да изработят заедно такива законодателни и други инициативи, чието прилагане да превърне "сивотата" в икономиката от правило в изключение (от много голям проблем в малък текущ проблем).
Методът на проекта е събирането на едно място на българска и международна експертиза, както и на всички страни по проблема описани горе, за постигането на максимална яснота и изработването на споделени препоръки. Споделеността в случая е гаранция, че всички гледни точки са отчетени - и че участниците в процеса впоследствие ще прилагат и отстояват правотата на препоръките, с което ще ги направят по-ефективни.
Дейностите по проекта стъпват на резултатите от мащабно теренно изследване (по международно доказана методология), проведено в периода 2000-2001 година и финансирано от CIPE/NED: "Към формализиране на сивата икономика в България". ЦСП успя да разработи първоначална "карта на проблема", като обедини собствената събрана информация и натрупаната експертиза с тези на представители на неформалния сектор, местното управление, независими институти и неправителствени организации, представители на централната власт, законодателните органи и медиите.
Едно от заключенията на онзи проект бе, че при изработването и прилагането на регулативна рамка е много по-ефективно, ако в процеса участват всички страни по проблема, вкл. онези, които ще са длъжни да се подчиняват на съответните правила. Това даде основата на настоящия проект на ЦСП.


Под-цели и етапи на проекта:
1. Сформиране на "общност за решаване на проблемите на сивата икономика", състоящо се от заинтересованите страни - представители на бизнеса, правителствените институции, законодателните органи и медиите, с цел разработване на ясна матрица за провеждането на законодателна и административна реформа, както и за осъществяването на застъпничество и образоване на широката общественост;
2. Изясняване и усъвършенстване на принципите на законодателните и административни промени;
3. Разработване на законодателни и административни насоки за решаване на проблемите на сивата икономика;
4. Изграждане на партньорски връзки със законодателни, изпълнителни, както и с други заинтересовани органи, с цел разработването и приемането от Народното Събрание на пакет от законодателни промени за решаване на проблемите на сивата икономика;
5. Изграждане на партньорски връзки с правителствените институции и провеждане на застъпнически акции пред тези институции за въвеждането на системни административни мерки за решаване на отнасящите се към сивата икономика въпроси;
6. Застъпничество посредством медиите и образоване на широката общественост по въпросите, свързани със сивата икономика и тяхното ефективно решаване;
7. Изграждане на партньорски връзки с други институции от неправителствения сектор, работещи по въпроси и теми, които се отнасят по един или друг начин до проблемите на сивата икономика;
8. Изграждане на партньорски връзки с други заинтересовани лица и организации, особено с представители на местното управление, с цел осигуряването на експертиза и умения по въвеждането на облагодетелстващи търговията практики и подходи на местно (общинско) ниво

Постигане на поставените цели:

Проектът включва сформирането на три работни групи:
· Управителен съвет: ЦСП, представители на независими институти, занимаващи се с изследване на сивата икономика, представители на изпълнителни органи (Агенцията за икономически прогнози и планиране, Центърът за либерални стратегии, Съветникът по вътрешна политика на Президента на България).
· Работна група: представители на държавни агенции и асоциации, представители на областни общини с опит по проблемите на "сивата" икономика, представители на бизнеса от неформалния сектор.
· Група за Законодателни Промени: депутати, представители на изпълнителни органи и на местната власт, представители на независими институти, занимаващи се с разработването на политически стратегии и други.
Ще бъдат организирани три работни заседания с цел идентифициране и приоритизиране на минимум три основни момента, които затрудняват редуцирането на пречките по пътя на формализиране на "сивата" икономика. След изясняване на законодателните реформи (на национална конференция), необходими за промени в административната практика те ще бъдат предложени на Народното събрание и съответните правителствени органи.
На първата среща Работната група ще разработи план за действие, съобразно резултатите от първия проект на ЦСП, който ще представлява ръководният документ, на основата на който ще се изготвят останалите планове, очертаващи постигането на съществена промяна в неформалната икономика.
На Втората среща Групата за Законодателни Промени ще се опита да определи приемливи стратегии за преодоляване бариерите от институционално и юридическо естество, като основа за постигането на законодателни и административни реформи.
На Третата среща Групата за Законодателни промени, Управителният съвет и Работната група одобряват окончателния вариант на Препоръките за законодателна и административна реформа.
· Национална конференция:
Съобразно разработената от Работната група стратегия за провеждане на застъпничество, както и след изготвянето на документа, очертаващ постигането на законодателни промени, ще бъде организирана национална конференция, на която ще се обсъдят предложените препоръки и ще се даде официален старт на Плана за Действие.
По време на конференцията, представителите на заинтересованите страни от неформалния сектор, представителите на свързани по един или друг начин с този сектор международни институции с офиси в България, както и висши държавни служители, ще обсъждат своите конкретни роли при изпълнението на общите инициативи. Ще бъдат определени и сроковете, обратната връзка и информация, както и други въпроси, свързани с действията по основните идентифицирани предизвикателства.
На основата на дискусиите и последващите препоръки ще бъде изготвен окончателен вариант на документа/документите, очертаващ законодателната/административна реформа, който ще бъде представен на работна среща в Народното събрание, както и на съответните правителствени служители и на Президента на Републиката.

   Участници       
    назад