актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Проект ‘Гласовете на отхвърлените’
Програма “EuropaAid” на Европейската комисия
2002-2004г.
Да ти обръщат внимание, да ти вярват, да имаш влияние – това не е въпрос на късмет, а на техника.
Всяка техника може да бъде преподавана, учена и прилагана. Професор Хауърд Х. Хилман в книгата “Очертанията на нещата” (1968 година)

Цел на проекта
Проектът “Гласовете на отхвърлените” има за цел овластяване на значими малцинствени групи чрез присъствието им в медиите и инициирането на диалогични отношения с общественото мнение. Това е начин техния дневен ред да присъства активно в обществения дебат, привличайки вниманието на вземащите решения в страната.
В проекта ще бъдат включени представители на три значими малцинствени групи (българи-мюсюлмани, турци и роми), които ще придобият знания и умения за добри практики, чрез които:

 • Представители на малцинствените групи ще получат квалификация, чрез която ще осигурят присъствие на проблемни за тях теми в медийното пространство и в сферата на обсъжданите обществени въпроси на национално ниво;
 • Малцинствените групи да получат свой собствен “глас” – възможност за директно изказване, по-широко и задълбочено представяне, самоувереност и възможности за въздействие върху общественото мнение.
 • Широката общественост ще бъде стимулирана да забелязва, разбира и симпатизира на проблеми и теми, засягащи положението на основните малцинствени групи, които проблеми досега са оставали без необходимото осветление и изяснение.
 • На тези групи в неравностойно положение ще бъдат предоставени форуми, където сами да могат да дефинират своите нужди, проблеми, решения и стратегии на действие.
 • Ще се провокира обществен дебат (в националните и регионални медии) по темите и проблематиката, свързани със социално-изолираните групи. С помощта на придобитите професионални умения ще се повиши чувствителността на обществеността и институциите по въпросите, свързани с проблема за социалната изолираност.
 • Преместване на основния акцент върху проблематиката, свързана с повишаването на възможностите на малцинствените групи, който е в противовес на идеята за “благотворителност”, “хуманитарна грижа” и другите традиционни концепции. Целта е да се постигне промяна в обществените и държавните подходи и схеми на действие, когато става въпрос за изолирани групи.
 • Ще бъдат привлечени водещи обществени фигури, изразители на общественото мнение, в дейности и инициативи по проекта.

  Терен
  София (град) и регионите, в които е налице силно присъствие на съответните малцинства (роми, етнически турци мюсюлмани, етнически българи мюсюлмани – “помаци”): Тетевен (северна България) и Гоце Делчев (югозападна България) – българи мюсюлмани; Шумен, Разград (северна България) и Кърджали (южна България) – турци мюсюлмани, роми мюсюлмани и християни, Кюстендил – роми.

  Допълнителни стойностни характеристики на проекта
 • A/ В главните теми на обществения дебат ще бъдат включени едновременно три, до този момент изолирани, групи от обществото, в рамките на една и съща кампания за просвещение на общественото мнение. Ще се инициират нови методи и пътища за повишаване възможностите на тези групи.
 • Б/ Ще бъдат изготвени препоръки във връзка със съществуващите и действащи в момента политики, които ще бъдат подкрепени както от дебат в медиите, така и от самите изолирани групи като структурни съставни части на обществото. Това ще постави правителството и парламента пред една нова ситуация, която ще налага конкретни действия по проблемите на социалната изолираност, безправието и уязвимия статус на определени слоеве от населението.
 • В/ Формирането на стабилна смесена група от обучаеми ще доведе до подобряване на между-етническите отношения и ще засили диалога между самите малцинствени групи. Групата ще работи за проправянето на път към развиване на последователна и постоянна медийна репрезентация и на други уязвими малцинства в българското общество.
 • Г/ Като част от работата по проекта ще бъдат проведени интервюта с водещи личности, формиращи общественото мнение, по въпросите за осигуряването на по-големи възможности на малцинствата, което носи допълнителна стойност за проекта.

  С цел постигането на:
 • A/ популяризиране и развитие на уменията за себе- представяне на малцинствените групи.
 • B/ повишаване на уменията за комуникация на целевите групи и
 • C/ изграждане на подходяща опосредстваща среда, проектът ще разчита предимно на комбинация от интерактивни методи и подходи. Трите основни техники, които ще бъдат прилагани, са разположени в следните плоскости:
  1. Провеждане на непрекъснат процес на анализ и събиране на информация:
 • Проучване чрез фокус-групи;
 • Провеждане на структурирани, задълбочени интервюта с изразители на общественото мнение и сред малцинствата;
 • Провеждане на структурирани теренни интервюта в седемте региона;
 • Наблюдение и анализ на медиите;
  2. Интерактивно обучение – в рамките на 5 модула, плюс
 • Семинари за обмен на информация – лекции, дискусии;
 • Работни сесии – ролеви игри, практически упражнения, симулации, демонстрации и т.н.;
  3. Изграждане на мрежи и провеждане на кампании по застъпничество
 • Учредяване на форуми за обвързване в партньорска мрежа на представители на местната власт, регионалните медии и водещи фигури сред малцинствата;
 • Представяне на книги и други публикации в седемте региона;

  Десете факта които трябва да променим

  Условия за участие
 •   
      назад