актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Гражданско участие в управлението и опазването на речни басейни: практики, достъп до вземането на решения и законодателния процес
ФАР АКСЕС
Цели: Прилагане на клаузите на Закона за водите, които се отнасят до гражданското участие при водното управление, чрез включване на асоциирани граждани в процеса на взимане на решения

Дейности:
1. Оценка на водното законодателство в България от гледна точка на гражданското участие и хармонизирането му с европейските практики и норми.

2. Формиране на широка коалиция за налагане на басейновия принцип при управление на водите в България.

3. Формиране на смесена работна група за изработване на предложения за нормативни процедури, налагащи децентрализиращия принцип на водно управление – басейновите съвети.

4. Създаване на трайни форми на гражданско участие при формиране на политики за водно управление.

5. Медийна кампания за популяризиране на басейновия подход на управление на водите.

6. Организиране и провеждане на национална среща с представители на изпълнителната и законодателната власт за поемане на конкретни законодателни инициативи при налагане принципа на басейновите съвети в България.
7. Анализ на опита по проекта и издаване на брошура с препоръки, насърчаващи гражданското участие.

  
    назад