актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Реформа в управлението на водите в Южна България, Създаване на Басейнов съвет на река Върбица
German Marshall Fund - САЩ
Кърджали, Джебел, Момчилград, Кирково, Бенковски, Златоград
F
Предизвикателството пред проекта е създаването на т. нар. Басейнов съвет по течението на река Върбица. Водата в този регион е ключов фактор, защото от нея пряко зависи основният поминък на населението – производството на тютюн. Затова и конфликтите, които възникват могат да се решат с по-голямото участие на гражданите при взимането на решения по отношение на водите в региона. Цели на проекта:
1. Да обедини всички местни водоползватели на доброволен принцип (местни власти, регионални държавни институции, представители на бизнеса, неправителствени организации, медии) в една общност – Басейнов съвет, който да работи за решаване на местните проблеми, свързани с използването на водите на река Върбица.
2. Да обучи местните водоползватели да си партнират в процеса на взимане на решения.
3. Да приспособи американския опит при управление на водите към българските условия и специално към проблемите на региона като стимулира диалога между отделните участници в Басейновия съвет.
  
    назад