актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
НОВ адрес на
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ
София 1618
ж.к. Овча купел
ул. Монтевидео № 21
Нов български университет
Център за социални практики
офис 104, корпус ІІ
тел.: +359 2 811 06 94
+359 2 856 09 01
факс: +359 2 855 11 03


    пълен текст
Градовете в Европа се развиват по европейски, а не по американски модели

Културното разнообразие, дружелюКултурното разнообразие, дружелюбната атмосфера и добрите ресторанти не са факторите, които привличат квалифицираната работна ръка от творческите професии към един или друг град в Европа. Това е изводът от мерждународен тригодишен проект („АКРЕ проект”), финансиран от ЕС и координиран от Университета в Амстердам. Резултатите от изследването ще бъдат представени в Барселона на 27 май т.г.

    пълен текст
Повишаване на капацитета на СГО (Северен централен, Северозападен и Североизточен райони за планиране) за постигане на ефективни партньорства с администрацията при изработването на политики и осъществяване на мониторинг върху работата на администрацията

http://www.csp-sofia.org/opak/

    пълен текст
MINORITY POLICIES IN BULGARIA: PROBLEMS, SOLUTIONS
AN ANALYSIS prepared for the Contact Point on Roma and Sinti Issues / ODIHR

The problem

Widely reported frictions between some Bulgarian and Roma communities during the summer of 2007 have again illusrated that, in Bulgaria, there have been few results from the implementation of official policies aimed at Roma integration. As regards the Turkish minority, in spite of considerable progress in recent years, it is still too early to speak of a definitive overcoming of all prejudicial stereotyping and distrust.

 

Some history

As the Ottoman Empire pulled out after 1879, Bulgaria emerged as a multi-ethnic and multi-religious society, containing upward of a dozen of different ethnic-religious communities. To a considerable extent Bulgarian society lost the capacity to see itself as multi-cultural during the nationalism of the first half of the 20 th century and the socialism that followed to 1989.

This Analysis overviews the situation as regards the three biggest minorities: the Turkish, the Roma and the Bulgarian-Muslim. The emphasis is on the Roma.    пълен текст
Семинар: "Как да разбираме по-добре и да прилагаме по-успешно в публичния сектор на Република България инструментите за хоризонтална интеграция в ЕС?"
Северозападен район за планиране
Семинарът ще се проведе на 15 и 16 април 2005 г. във Враца в рамките на проект: Познаването на моделите на ЕС за хоризонтално интегриране, бенчмаркинг и стандарти за управление на качеството в публичната администрация - възможност за укрепване на административния капацитет в България при подготовката й за присъединяване към ЕС.

    пълен текст