актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Проект “Формализиране на сивата икономика: законодателни и административни промени”
Конференция на тема: “Формализиране на сивата икономика: законодателни и административни промени”.
На 14 и 15 юни 2003 година в хотел “България” гр.Бургас,Център за социални практики с подкрепата на Center for International Private Enterprise, САЩ проведе Конференция на тема: “Формализиране на сивата икономика: законодателни и административни промени”. Представяме Ви Подходи и политики за преодоляване на проблема със сивата икономика в България и The Matrix: Каква система на въздействие върху сивата икономика формират правителствените политики от периода 1997-2003?

   
Изследване на обществените нагласи към образователната реформа в България

Изследваните райони са подбрани с цел да представят различни модели на образование:държавно – частно, общообразователно – професионално, специализирано, елитно и пр.

    пълен текст
Теренно изследване на модусите на настроенията към приватизацията

Изследването има за цел да проследи обществените нагласи към приватизацията в характерни райони.

    пълен текст
Теренни проучвания и анализ на политическата ситуация преди местните избори

Изследването е основано на методологията и методиката на "включеното наблюдение" и цели да открие модусите на политическите настроения преди местните избори през 1999г.

    пълен текст
Техните гласове
Малцинствата в България, политиката на държавата и медийният пейзаж
Въведение Стартовата хипотеза на проект “Гласовете на отхвърлените: повече възможности за малцинствените групи посредством медиите”, написан от Център за социални практики – София (ЦСП) през втората половина на 1990-те години и стартирал през 2002 година, съдържаше определени схващания за: а/ силните и слабите страни на българското общество от гледна точка на неговия потенциал за развитие; б/ съставните части на българското общество; в/ инструментите за ускоряване на развитието на обществото в посоката, определена от националното съгласие като “превръщането в съвременна европейска страна”; г/ и идеи за вероятното бъдещо състояние на съвременните общества като цяло. Тези схващания, допълнени от конкретиката на работата в последващите години, задават контекста и основанията на проекта, на настоящия анализ, както и на произтичащите от него препоръки към основните действащи лица.

пълен текст/402 kb/

     пълен текст
ПОДХОДИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ
Проект “Формализиране на сивата икономика в България”


    пълен текст
The Matrix: Каква система на въздействие върху сивата икономика формират правителствените политики от периода 1997-2003?    пълен текст