актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Привличане на креативното знание: конкурентноспособността на европейските градски райони
Приоритет 7 – Граждани и управление в обществото, основано върху знание
Привличане на креативното знание:
конкурентноспособността на европейските градски райони
в разширения Съюз
(ACRE)

Приоритет 7 – Граждани и управление в обществото,
основано върху знание

Интегриран проект

http://www2.fmg.uva.nl/acre/index.html

Координатор: проф. др. Сако Мюстерд
Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development Studies
(UvA- AMIDSt)
University of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands

1. Резюме на проекта
Целта на настоящия проект е оценка на въздействието на зараждащата се „творческа класа” и на „творческите индустрии” върху конкурентноспособността на градските райони на ЕС. Искаме да направим сравнение между най-новите тенденции на социално-икономическо развитие и стратегии за икономическо развитие в 13 градски района в различни части на Европа, за да научим повече за степента, в която творчеството, новаторството и знанието са наистина ключови за успеха на дългосрочното икономическо развитие.
Докато традиционните „твърди” фактори на местонахождението, привличащи фирмите, ще останат важни за конкурентноспособността на международно ниво, налага се да отделим повече внимание на новите „меки” фактори на местонахождението, които привличат талантливите и творчески хора и фирми.
Основният въпрос на изследването е: кои са условията за създаване или насърчаване на „райони на творческо знание” в контекста на разширения Европейски съюз? Ще направим сравнение между най-новите насоки на социално и икономическо развитие и стратегии в няколко градски райони в различни части на Европа, за да получим повече информация за степента, в която творческата мисъл, новаторството и знанията са наистина ключът към постигането на успешно дългосрочно икономическо развитие.
Включените в проекта ACRE градски райони са: Амстердам, Барселона, Бирмингам, Будапеща, Дъблин, Хелзинки, Лайпциг, Милано, Мюнхен, Познан, Рига, София и Тулуза.
Резултатите от това изследване могат да бъдат полезни за ЕС при обмислянето на въпроса за укрепване на профила на градските райони на територията на ЕС по отношение творческо знание и дейностите, свързани с него, пред лицето на нарастващата конкуренция от други региони в света. Най-важната тема, която трябва да бъде обмислена и обсъдена, е кои градски райони могат да бъдат развити като „райони на творческо знание”, и кои не могат. Това ще зависи както от техните настоящи позиции в европейските мрежи, така и от пътя им на развитие в исторически план.
Настоящото изследване събира водещи европейски експерти с допълващи се знания и умения, но представляващи райони, които следват очевидно различни пътища при съчетаването на творческо знание и икономика. По този начин ще можем значително да повишим познанието си за условията, спомагащи за появата на икономика на творческото знание, както и за значението й за увеличаване на конкурентноспособността.    пълен текст
Проект „Образователна и медицинска интеграция на уязвими малцинствени групи със специален фокус върху ромите – Компонент 3: Здравеопазване”

CEEN Economic Project and Policy Consulting GmbH
Centre for Social Practices (CSP) and
European Consultants Organisation (ECO)

http://www.roma.ceen-consulting.com/

Проект Образователна и медицинска интеграция на уязвими малцинствени групи със специален фокус върху ромите – Компонент 3: Здравеопазване”, стартира на 1 юни 2006 г. и ще продължи до 31 януари 2008 г. (20 месеца).
Проектът цели да подобри достъпа на ромите до системата на здравеопазване, както и способностите на системата да решава здравните проблеми на ромските общности. По този начин дейностите по проекта са част от изпълнението на по-големите цели на ромското включване в България, както и на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.    пълен текст
Проект “Познаването на моделите на Европейския съюз за хоризонтално интегриране ...
интернет страница
Проект “Познаването на моделите на Европейския съюз за хоризонтално интегриране, бенчмаркинг и стандарти за управление на качеството в публичната администрация – възможност за укрепване на административния капацитет в България, при подготовката й за присъединяване към Европейския съюз” на Център за социални практики по програма Европа 2003 на ЕС.
http://www.csp-sofia.org/europa2003/

   
Проект “Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието”

Финансиран по програма ФАР “Гражданско общество – 2001” на Европейския съвет.

Целта на проекта е да снабдим представителите на местните общности и на изолираните групи с необходимите знания и умения, подходи и практики за интегрирането им във вземането на решения и структурирането на местния човешки, експертен, граждански и друг ресурс за развитие на общините.

Целите ще бъдат постигнати чрез:

- интерактивно, практически насочено обучение

- имплантиране на най-добри практики от други общини

- изграждане на полу-институционализиран форум за интеграция и развитие.    пълен текст
Проект “Формализиране на сивата икономика: законодателни и административни промени”

Предистория:
Неформалната или "сива" икономика в България съставлява до 40 на сто от официалния брутен вътрешен продукт. Това е знак, че взаимосвързаните елементи на демокрацията и отворения пазар - реални права на собственост, свободни и честни избори, справедливи данъчни и юридически кодекси и свободно участие в и излизане от пазара - не функционират хармонично.
Проектът на ЦСП е насочен към оценка на "сивата икономика" в България и изработването на конкретни законодателни и други (според нуждите и възможностите) препоръки, на основата на анализ и на интерактивен диалог с всички страни по проблема, вкл. субектите от реалната икономика и техните представители.


    пълен текст
Проект ‘Гласовете на отхвърлените’

Да ти обръщат внимание, да ти вярват, да имаш влияние – това не е въпрос на късмет, а на техника. Всяка техника може да бъде преподавана, учена и прилагана. Професор Хауърд Х. Хилман в книгата “Очертанията на нещата” (1968 година) Цел на проекта Проектът “Гласовете на отхвърлените” има за цел овластяване на значими малцинствени групи чрез присъствието им в медиите и инициирането на диалогични отношения с общественото мнение. Това е начин техния дневен ред да присъства активно в обществения дебат, привличайки вниманието на вземащите решения в страната.

    пълен текст
Гражданско участие в публичните политики и местното развитие. Пълноценно участие на НПО при формиране на стратегии за развитие на областно и общинско ниво.

Проектът стимулира участието на неправителствените организации в регионалното развитие в началото на новия век и поставянето на предизвикателствата пред тях в по-релефен контекст. През втората година дейностите по проекта са концентрирани върху реализиране на поредица от обучителни модули, които нарекохме Къщата на политиките – ефективно участие на НПО в регионалното развитие. Шестте обучителни модула ще бъдат обобщени на международна конференция в Бургас през м. септември и в наръчник с материали от проведените обучения.

    пълен текст
Към формализиране на сивата икономика в България
Center for International Private Enterprise, USA
Проектът цели да идентифицира ключови нагласи и проблеми на неформалната икономика в България


Център за социални практики осъществява проект "Към формализиране на сивата икономика в България" със съдействието на Center for International Private Enterprise, USA.

    пълен текст
Гражданско участие в управлението и опазването на речни басейни: практики, достъп до вземането на решения и законодателния процес

Цели: Прилагане на клаузите на Закона за водите, които се отнасят до гражданското участие при водното управление, чрез включване на асоциирани граждани в процеса на взимане на решения

    пълен текст
Реформа в управлението на водите в Южна България, Създаване на Басейнов съвет на река Върбица

P
Предизвикателството пред проекта е създаването на т. нар. Басейнов съвет по течението на река Върбица. Водата в този регион е ключов фактор, защото от нея пряко зависи основният поминък на населението – производството на тютюн. Затова и конфликтите, които възникват могат да се решат с по-голямото участие на гражданите при взимането на решения по отношение на водите в региона.

    пълен текст
Местен омбудсман
За избор на обществен посредник (омбудсман)
Проект за пилотно въвеждане институцията обществен посредник (омбудсман) в София

    пълен текст
Граждани и местна администрация
Въвеждане на институцията Омбудсман на местно ниво
P
Този проект се стреми да въведе нови механизми и практики на взаимодействие между гражданите и общинските власти, съобразени с местните условия и нужди и имащи предвид установените практики в Европейските страни.

    пълен текст